top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Benodi Dominika Kozak

Ul. Kręta 3 a

15-336 Białystok

NIP: 5423160110

REGON: 381943663

           

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientek: Benodi Dominika Kozak ul Kręta 3 a Białystok 15-336 NIP: 5423160110 REGON: 381943663

(dalej jako: "Placówka" lub: "Administrator").

2.         Dane osobowe zbierane przez Placówkę są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) ("RODO").

3.         Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

a) poczty elektronicznej: dominika@benodi.com

b) poczty tradycyjnej: Benodi Dominika Kozak ul Kręta 3 a Białystok 15-336 NIP: 5423160110 REGON: 381943663


RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

1.         Placówka zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, w tym Klientek, w celu udzielenia świadczeń medycznych. Dane osobowe przetwarzane są zatem w celach weryfikacji tożsamości Klientki przed udzieleniem świadczenia medycznego, rezerwacji, potwierdzania i odwoływania wizyt lekarskich lub badań diagnostycznych, informowania i przypominania o terminach zarezerwowanych wizyt, konsultacjach lekarskich lub badaniach diagnostycznych, o wynikach lub w innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi, a także prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej.

2.         Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, stanowi art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h, art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524).

3.         Placówka przetwarza dane osobowe także w związku z dokonywaniem rozliczeń, związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f  w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych - na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).


UDOSTĘPNIANIE LUB POWIERZANIE DANYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA


1.         Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi ortopedyczne lub kardiologiczne, jeśli jest to wymagane w procesie leczenia. Dostęp do danych ma również podmiot świadczący Placówce usługi księgowe w zakresie określonym w przepisach prawa, na postawie zawartych umów powierzenia danych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych osobowych ograniczona jest do wymaganego minimum, koniecznego do zrealizowania umowy łączącej Administratora z dalszym podmiotem. Ponadto, podane przez Klientki dane osobowe mogą, w wyjątkowych sytuacjach, zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;

2.         Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) na cele marketingowe – do czasu cofnięcia zgody w tej samej formie, w której zgoda została udzielona (pisemnie);

b) w zakresie dokumentacji medycznej – przez okres 20 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa;

c) w zakresie dokumentacji księgowej – 5 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.         Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.         Podanie danych jest dobrowolne, przy czym Placówka jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym w szczególności do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W związku z tym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych w postaci numeru telefonu komórkowego również nie jest obowiązkowe i jego nie podanie nie będzie skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego, przy czym jego udostępnienie ułatwi kontakt z pacjentem, ponieważ za jego pomocą będziemy potwierdzać rezerwację wizyty pacjenta w Placówce;

3.         Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe;

4.         Klientkom poza prawami wskazanymi w ust. 1 powyżej przysługuje prawo do:

(i) dostępu do swoich danych,

(ii) żądania ich usunięcia,

(iii) ograniczenia ich przetwarzania,

(iv) cofnięcia zgody,

(v) złożenia wobec Placówki sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

5.         Klientkom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

           ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Placówka stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Placówka dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą.

bottom of page